Publicacions > Oppidum 1

Oppidum 1

5 Presentació

7 La difusió i l’Arxiu Històric Comarcal de Solsona

Jordi Torner i Planell

9 L’Arqueologia medieval al Solsonès

Manuel Riu i Riu

29 A propòsit del món ibèric i les aportacions del Museu Diocesà de Solsona al

seu coneixement a la Catalunya central

Miquel Cura i Morera

41 Les Ordinacions de la Mostassaferia de Solsona de 1590

Ramon Planes i Albets

59 Una sentència relacionada amb una família de jueus de Solsona (1460)

Josep M. Llobet i Portella

67 La Fira del Bancal, una fira que vingué de fora

Enric Bertran i Gonzàlez

81 Les excavacions arqueològiques en el jaciment iberoromà i medieval de la

Codina (Pinell, Solsonès). Campanyes de 1996 i 1997

David Asensio i Vilaró, Ramon Cardona ¡ Colell, Conxita Ferrer i Àlvarez,

Jordi Morer de Llorens i Josep Pou i Vallès

111 Els Bordons: Una família de mestres de fer orgues de Solsona (s. XVIXVII)

Jordi Tasies i Planas