Crèdits i fonts

Text: Esther Miralles

Recerca i assessorament: Robert Duró

Bibliografia

Badia, Francesc. Els camps de treball a Catalunya durant la guerra civil (1936-1939). Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2001

Bosch Gimpera, Pere. Memòries. Edicions 62, Barcelona, 1980

Creus, Gregori; Memòries d’un Vicari general de la Seu d’Urgell delegat permanent per Andorra. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998

Pujals, Joan A.; Trenchs, Marian; Monsenyor Ramon Sanahuja i Marcé un home d’Església, Terrassa, 1994

Sagués, Joan. La ciutat de Lleida en la guerra civil espanyola (1936-1939), Tesi doctoral, Universitat de Lleida, 2001.

Solé i Sabaté, Josep Maria; Villarroya i Font, Joan. La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939) I ,Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.

Tarín – Iglesias, Manuel. Los años rojos. Un testimonio capital sobre la Quinta Columna en la zona republicana durant la guerra civil, Planeta, Barcelona, 1985.

Tasis, Les presons dels altres. Memòries d’un escarceller d’ocasió, Pòrtic, Barcelona, 1990.

Viadiu, Francesc. Delegat d’Ordre Públic a “Lleida la Roja”, Rafael Dalmau, Barcelona, 1979,

 

Fonts documentals

Audiència de Lleida, TRP, caixes 10, 37, 52

Arxiu Nacional de Catalunya:

Ll. 26/3 , Ll. 24/3, Ll. 31/7, Ll. 53/2, Ll. 53/4, Ll. 62/3, , Ll. 76/2, Ll. 90/4, Ll. 91/2, Ll. 95/4, Ll. 103/3.

Archivo Histórico Nacional:

Causa General, Ll. 1639/7; peça 3, caixa 1632, exp. 1; Ll. 620/1; Ll. 1491, E-520

DOGC, nº 338, 4-XII-1937