Cerca morts guerra civil /

Dades personals
Nom:
Nom pare:
Nom mare:
Edat:
Data de naixement:
Població origen: / / /
Professió:
Estat civil:
Població últim veïnatge: / /
Condició
(C)ivil / (M)ilitar:
Condició:
Presó / Camp de concentració:
(R)epublicà / (F)ranquista:
(M)ort/(D)esaparegut:
Àmbit:
Subàmbit:
Loc mort/desaparició: / / /
Data mort/desaparició:
Causa defunció: /

< Torna al llistat de defuncions