Més informació i butlleta per imprimir

Campanya de mecenatge

Ompliu aquesta butlleta per subscriure-us al mecenatge de l'obra

Com a Subscriptor: desitjo i autoritzo que, el meu nom, cognoms i localitat, figuri a
la Llista de subscriptors que constarà en els arxius del Centre d’Estudis Lacetans,
com a testimoni d’haver comprat l’obra, en concepte de Mecenes, abans de sortir
publicada. El dia previst de publicació serà el 22 d’abril de 2016, vigília de Sant Jordi.

IMPORTANT: Els subscriptors a partir del dia 1 de març de 2016 ho seran com a
Mecenes de l’obra, però no podran constar en la llista del final del llibre.

CaixaBank : ES95 2100 0081 9602 0019 5688