Inici
Artesania
MetalĚl˙rgia
TŔxtil
Publicacions
 

CAMP D'EXPERIMENTACIÓ DE LA PROTOHISTÒRIA (CEP). Experimentació sobre arquitectura ibèrica. Restitució de les cases 15 i 16.

El Camp d'Experimentació de la Protohistòria de Verdú (CEP) proposa la realització dels treballs d'arquitectura experimental a la fortalesa ilergeta dels Estinclells. Per plantejar la intervenció s'ha optat per a la interpretació arquitectònica del conjunt utilitzant els mateixos materials que els recuperats a l'excavació arqueològica del jaciment i emprant tècniques d'arqueologia experimental. Allà on els resultats de les excavacions no ofereixen informació s'utilitzaran les dades d' altres jaciments de la mateixa època o en la comparació etnogràfica. Per a redactar el present projecte s'han tingut en compte les observacions fetes sobre la mateixa interpretació arquitectònica original de l'assentament. Per completar la informació s'ha dut a terme un estudi etnogràfic, entre d'altres, per part dels signants del present projecte al nord d'Àfrica, més concretament a la zona de l'Atles i Antiatles magrebí. Aquest estudi es va dur a terme els mesos d'abril de 2008 i el desembre de 2009 i va servir per obtenir dades sobre aquells aspectes de la dinàmica i evolució constructiva d'edificacions fetes amb els mateixos materials que els emprats a la fortalesa dels Estinclells i que no havien pogut ser documentats a través de l'observació en el mateix jaciment arqueològic.

A diferència de l'esmentat projecte de Calafell, la intervenció que es proposa realitzar no serà sobre les mateixes restes arqueològiques originals, sinó que es farà una recreació a escala 1:1 a 100m aproximadament del mateix jaciment i amb la mateixa orientació que els recintes originals. En aquest sentit, es reproduirà topogràficament el traçat dels recintes objecte de la intervenció, això és els recintes 15 i 16, així com del fragment de la muralla a la qual s'adossarien aquests recintes.

Objectius de l'experimentació

A.- Preguntes prèvies:

a.1.- És factible reproduir els materials i les condicions constructives d'una casa ibèrica a escala real?

a.2.- Precisar com és el funcionament del materials de construcció d'una casa ibèrica

a.3.-Reproduir i controlar experimentalment les condicions d'una casa ibèrica

a.4.- Control científic del comportament de la humitat a l'interior dels recintes. Instal·lació d'uns mesuradors d'humitat, fent un registre diari de la humitat ambiental i mesurant la incidència de diferents actuacions que es puguin dur a terme a l'interior dels recintes, encenent els focs i altres mesures que es puguin endegar.

a.5.-També es proposa la instal·lació d'una petita estació meteorològica a l'exterior per poder mesurar les incidències climàtiques i poder establir una relació entre aquestes i l'evolució del conjunt arquitectònic experimental.

a.5.-Estudi etnogràfic de construcció en terra contemporània: zona de l'Atles i Antiatles magrebí

a.6.-Restitució de la funció original de les cases 15-16: taller de premsat (oli/raïm), reproduint tots els elements originals recuperats a l'excavació: peu de premsa, biga de premsat, dipòsits i cubetes, trulls, etc.

a.7.-Funcionament experimental del taller de premsat de les cases 15-16. (vegi's l'apartat experimental del vi i de l'oli)

B.- El procés:

b.1- Els alçats dels murs de les cases i de la muralla s'aixecaran en pedra, essent la seva alçada d'uns 50 cms.

b.2- En el cas de la muralla s'utilitzarà un mòdul per als tovots de 50x25x10 cms. En el cas de les parets dels recintes s'empraran tovots de 40x35x10 cms ja que és un dels mòduls documentats durant el procés d'excavació del jaciment. Puntualment s'utilitzaran tovots de 26x14x11 cms, també documentats en l'excavació arqueològica.

b.3-Processament del cereal guardat a les sitges experimentals per elaborar cervesa.

b.4- Per fer tovots s'emprarà la mateixa terra recuperada durant el procés d'excavació, barrejada amb palla i aigua

b.5.- Les cobertes van sostingudes amb bigues de fusta, col·locades a una distància de 50 cms. Es proposa un entrebigat format per brancatge d'entre 2 i 4 cms de diàmetre, el qual serà cobert per la canya xisca que servirà de suport per a l'argila que serà barrejada amb palla. La palla emprada serà la d'alguna de les espècies de cereals documentades al mateix jaciment.

b.6.- Es col·locaran tres capes d'argila barrejada amb palla que haurien de permetre impermeabilitzar les coberts evitant-ne filtracions d'aigua. Es considera que tres capes d'entre 8 i 10 cms és l'aconsellable per aconseguir aquesta impermeabilització

C.- Els materials

c.1.-Tovots:

Muralla: 2800 tovots de 50x25x10cms

Recintes: 2187 tovots de 40x35x10 cms

En total seran 66 metres cúbics de terra (35 per la muralla i 31 per les cases).

c.2.-Bigues de fusta:

114 bigues de fusta de 2,5m de llargada x 0,10/0,12 cms de diàmetre

20 bigues d'1m de llargada x 0,10/0,12 cms de diàmetre

2 bigues de 2,5m de llargada x 0,15/0,20 cms de diàmetre

19 bigues de 4,5m de llargada x 0,15/0,20 cms de diàmetre

c.2.-A això caldrà afegir brancatge per cobrir uns 15 m 2 de cobertes, canya "xisca" per escampar per sobre i uns 3 metres cúbics d'argila per a fer les cobertes, que caldrà barrejar amb palla de blat.